‘n Veranderende wêreld vra vernuwende denke

articleImage

Ons besef almal dat werk skaarser gaan wees in die toekoms. Dit is daarom belangriker as ooit om  naskoolse opleiding ernstig te oorweeg. By die Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) het ons nie net uitstekende opsies wat ons bied vir menignsvormende leiers van die toekoms nie,  ons het ook unieke modelle van toerusting vir uitdagende omstandighede. 

Die einde van Februarie voel soos ‘n leeftyd gelede. Nie net kan ons nie besigheid doen soos vantevore nie, maar daar kan ook nie kerk gehou word soos ons dit ken nie, of skool of universiteit toe gegaan word nie. Dit alles lei tot groot onsekerheid oor wat ons te wagte kan wees in die toekoms.  By die APA is ons egter bevoorreg om ook die ironie wat hiermee saamhang, te kan benut. 

Die ironie ter sprake is dat met die inperking daar ook ‘n onmiddelike, eksponensiële toename in die invloed van die groot globaliseerder - die kuberruim - op ons lewens is. Die tegnologie word ons meerderheidskontakpunt met die buitewêreld. Die tegnologie stel ons so in staat om op nuwe maniere te werk, en dit stel ons ook in staat om steeds ‘n stroom van wêreldwye idees te volg. Hierin is nuwe geleenthede, maar ook nuwe uitdagings. Nie net hoor ons die uiteenlopende menings van mediese deskundiges en politici nie, maar ons word ook gebombardeer met vals-nuus, bedenklike raad van ideologies gekondisioneerde akademici en sg. toekomsdeskundiges oor hoe presies ons moet sin maak van die impak van die pandemie en die lewensveranderende omstandigehede waarin die wêreld verkeer. Dis juis binne hierdie omraming dat die APA na vore tree met ‘n waardevolle bydrae. In watter opsig?

In dié opsig dat die APA reeds gereed is om tersiêre opleiding te bied in uitdagende omstandighde soos wat nou heers. Die uitval van die inperking maak dit duidelik dat geslypte en innoverende denke – meer as net blote tegniese vaardigheid – die waterskeiding gaan wees van die toekoms. In die toekoms gaan gegradueerde persone wat oor oordraagbare vaardighede beskik – vaardighede wat nie net aan een tegniese spesialiteit gekoppel is nie – toenemend gesog wees vir werkgewers. Omdat die geesteswetenskappe by uitstek hulself daartoe leen om kritiese, analitiese en probleemoplossings-vaardighede te ontwikkel (almal tipiese oordraagbare vaardighede) wil dit dus blyk of die geesteswetenskappe ‘n dramatiese oplewing gaan toon a.g.v die 4IR.

Ons bied reeds ‘n afstandsgeakkrediteerde BA graad asook die gesogte Nagraadse onderwyssertifikaat (NGOS) aan, maar dit is nog maar net die begin. By die APA wil ons studente toerus om as Christene hulle weg te baan op so ’n wyse dat hulle vaardighede, planne en toegewyde bydraes kan help om anderkant bestaande dooie punte te dink en te doen. Die oogmerk is om hulle sodoende met vaste tred, ten spyte van die onsekerheid wat nog altyd die aard van ons wêreldse bestaan uitmaak, te laat toe tree met skeppende denke en dade op die terreinne waar hulle betrokke raak. Die APA streef baie bewustelik daarna om studente te begelei om vanuit ‘n groter aantal invalshoeke na die wêreld en sy probleme te kyk en uiteindelik kreatief en probleemoplossend hierdie uitdagings aan te pak. Ons is trots daarop om te kan sê dat ons span van bewese vakdeskundige dosente met die beste in die land vergelyk en boonop doen ons dit in Afrikaans as medium van onderrig. Die APA bied op hierdie wyse ‘n unieke geleentheid aan studente om werklik diepgaande met idees om te gaan, vanuit ‘n Christelike-organiese benadering en met onderskeidingsvermoë oor die voorveronderstellings wat in weteskap gaande is. So word hulle begelei om juis nie deur enige stroom van verwarring meegesleur te word nie, maar om vanuit egte ankers die uitdagings tegemoet te tree.